Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie PPHU „PABLO” Paweł Paździerz

Rozwój Centrum Badawczo – Rozwojowego w firmie PPHU „PABLO” Paweł Paździerz

Cel projektu: przeprowadzenie autorskiego programu badawczego firmy PPHU „PABLO” Paweł Paździerz w 3 obszarach badawczych oraz wdrożenie innowacji produktowych w działalność firmy. Dzięki temu nastąpi wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy w branży pakowalniczej.
Przedmiot projektu: rozwoju infrastruktury Działu B+R firmy Pablo.
Efekty projektu: Efektem realizacji projektu będzie wdrożenie 5 innowacyjnych grup produktów charakteryzujących się parametrami niedostępnymi obecnie na rynku (zwiększającymi uniwersalność, bezawaryjność, bezkolizyjność przy jednoczesnym ograniczeniu czasu przezbrajania i gabarytów maszyn) z możliwością zdalnego dostępu do maszyn i monitoringu procesów.
Projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Wartość projektu: 9 585 820,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 4 286 342,50 zł

Zapytanie ofertowe


    Szybki kontakt

      Zapisz się na Newsletter